CICLES FORMATIUS - GRAU MITJÀ - GRAU SUPERIOR - CAS

ColorsMGZ 

Professorat del Deltion College (Holanda) a l'ET Lleida

VISIT OF DUTCH TEACHERS

 

La setmana del passat 30 d’octubre, professors holandesos provinents del Deltion College, van impartir diversos tallers pràctics als nostres alumnes. El centre professional holandès, ubicat a Zwolle, consta de més de 16.000 alumnes i forma part de la xarxa NETINVET, de la qual l’Escola del Treball en forma part, i pretén establir contactes i intercanvis amb diversos centres de Transport i Logística de tot el continent.

En aquest nou projecte d’intercanvi el coordinador de projectes europeus, Peter Smith, i els professors Astrid Hartmann, Yesbrand Prins i Marleen Pathuis, van impartir fins a 8 tallers a més d’un centenar d’alumnes de diversos cicles, exclusivament en anglès. Així, els alumnes de 1r i 2n de Transport i Logística, 1r i 2n de Comerç Internacional, però també 1r i 2n d’Energies Renovables i grau mitjà d’Electricitat van gaudir de diversos tallers com ara el transport multimodal, planificació amb la metodologia Lean i com treballar amb un software de gestió especialitzat en logística.

El projecte, que ha estat valorat positivament pels alumnes, no acaba aquí, doncs és preveu que el curs vinent una vintena d’alumnes i altres professors holandesos assisteixen al nostre centre per tal d’impartir conjuntament amb els nostres alumnes, tallers de diferents matèries.

 

 

Visit of Dutch Teachers

The week of October 30th, Dutch teachers from Deltion College, taught several practical workshops to our students. The Dutch college, located in Zwolle, has more than 16,000 students and is part of the NETINVET network, and pretends to establish contacts and exchanges with various Educational centers of Transportation and Logistics around Europe.

In this new exchange project, the European project coordinator, Peter Smith, and the teachers Astrid Hartmann, Yesbrand Prins and Marleen Pathuis, taught 8 workshops to more than one hundred students , exclusively in English . Students of Transport and Logistics, International Trade, but also Renewable Energies and Electricity enjoyed l workshops such as multimodal transport, Lean planning process and how to work with a management software specialized in logistics.

The project does not end here, because it is expected that next year around twenty students and others Dutch teachers will attend our center in order to work together with our students, in workshops of different subjects.