CICLES FORMATIUS - GRAU MITJÀ - GRAU SUPERIOR - CAS

ColorsMGZ 

Antecedents

Els antecedents del Cicle Formatiu d'Anàlisi i Control cal cercar-los en el curs 1991-92 moment en què un grup de professors del Departament de Ciències de l'I.E.S. Escola del Treball vam sol·licitar la concessió d'un Curs Transnacional de Tècnics en Química Alimentària.

L'acceptació d'aquella proposta, per part del Departament de Treball, va suposar l'inici dels treballs d'adequació de les instal·lacions. L'antic laboratori va ser traslladat a una nova zona de l'Institut, aquest trasllat va permetre dividir l'espai en dues aules-laboratori separades per una àrea de serveis comuns. Mentre que una aula-laboratori va ser destinada a substituir l'antic laboratori, la segona aula-laboratori va ser construïda i dotada per encabir-hi el Curs Transnacional.

Després d'un procés de selecció dels alumnes inscrits en el Curs Transnacional, imposat per l'elevat nombre de sol·licituds rebudes, les tasques docents es van iniciar el novembre de 1992. Durant el curs acadèmic següent (1993-94) va rebre formació en el nostre centre la segona promoció d'alumnes del Curs Transnacional.

L'any 1994, un cop finalitzada l'etapa Transnacional, vam sol·licitar la conversió d'aquest curs en un Mòdul III. El nou Mòdul III de Tècnics en Indústries Alimentàries representà la consecució d'un desig històric de la comunitat educativa de Lleida, ja que aquesta era l'única província de Catalunya que no disposava d'estudis de Formació Professional de la família Química.

El curs 1994-95 el Mòdul III fou transformat en un Cicle Formatiu de Grau Superior en Anàlisi i Control, a fi i efecte d'adaptar-se a les noves exigències de la Reforma Educativa. Aquesta nova situació suposa a més de l'ampliació de continguts i la diversificació del currículum, l'estabilització definitiva d'aquesta especialitat de la Formació Professional.

El curs 2009-2010 va començar la transformació d'aquest cicle LOGSE en el seu corresponent LOE que aquest curs 2010-2011 ha estat implantat ccompletament.

Llegir més ...

Laboratoris

El departament professional de Química disposa de tres laboratoris i dos espais comuns. Un laboratori de Química on els alumnes fan les pràctiques corresponents i que comte a més amb un aula annexa.

Un laboratori de Microbiologia amb el material necessari per realitzar les anàlisis relacionades amb el crèdit Anàlisi Microbiologic i altres medis de suport com a: canó de projecció, càmera de fotos i video digital, ordinadors, microscopis, etc.

Un laboratori d'instrumental amb els equips més sofisticats d'anàlisi qualitatiu i quantitatiu com ara: CG, FTIR, espectrofòtometre d'AAF, etc...

A més a més es disposa d'un espai comú on hi ha material de serveis general com: estufes, autoclau, frigorífic, aigua destil·lada, etc. I un segon espai o despatx que serveix de sala de consulta i d'ordinadors, on es troben alguns aparells de sobretaula com a pH-metre, conductímetre, polarímetre, etc.

Llegir més ...

Llocs de treball

Les indústries vinculades a l'agricultura i ramaderia no són els únics destins finals del nostres alumnes, també la indústria vinculada al sector químic (adobs, pintures, plagicides,...), la indústria on els assajos són eminentment físics (papereres, control de la construcció,...) i la naixent indústria de control mediambiental (contaminació, tractament d'aigües, deixalleries, tractament de residus,...). Cal afegir un darrer destí professional dels nostres alumnes: els laboratoris, tant públics com privats, implicats d'una forma directa o indirecta en el control de qualitat de les indústries abans esmentades aixi com els laboratoris d'investigació de la universitat.

El Segrià, Les Garrigues, El Pla d'Urgell, L'Urgell, La Segarra, La Noguera, així com les comarques de muntanya i també alguns indrets de La Franja de Ponent, són el territori que nodreix d'alumnes el nostre centre, i són per això mateix el destí dels nostres alumnes un cop han finalitzat els seus estudis. Com que aquestes comarques són eminentment agrícoles, per això la indústria que s'hi ha establert es la agroalimentària.

Llegir més ...

Dades generals

El departament Professional de Química imparteix el cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS) de Laboratori d'Anàlisi i Control de Qualitat de la família Química. Aquest cicle, renovat segons la LOE, consta de 2000 hores distribuïdes en dos cursos acadèmics. Del total d'aquestes hores, 416 són de pràctiques en empreses dels voltants.

Les matèries del batxillerat que s'han hagut de cursar per accedir a aquest cicle són: Química, Biologia i Física.

Amb el titol de tècnic superior en Anàlisi i Control (versió LOGSE) es podia accedir als estudis universitaris:

 • Diplomat en Infermeria.
 • Diplomat en Fisioteràpia.
 • Diplomat en Logopèdia.
 • Diplomat en Podologia.
 • Diplomat en Teràpia Ocupacional.
 • Enginyer Tècnic Aeronàutic (totes les especialitats)
 • Enginyer Tècnic Agrícola (totes les especialitats).
 • Enginyer Tècnic Forestal (totes les especialitats).
 • Enginyer Tècnic Industrial (totes les especialitats).
 • Enginyer Tècnic de Mines (totes les especialitats).
 • Llicenciatura en Biotecnologia.
 • Llicenciatura Farmàcia.Llicenciatura en Química.
 • Reconeixement de crèdits a les diferents universitats catalanes amb el titol d'Anàlisi i Control

En aquests moments no s'han definit les carreres on es pot accedir amb el nou cicle, tot i que sembla que siguin les mateixes.

Llegir més ...

Equipaments

El departament professional de Química disposa dels següents medis materials:

INSTAL·LACIONS

Electricitat, aigua freda i calenta, aigua destilada i desionitzada, aire comprimit, gas natural, gasos tècnics (aire, nitrogen, acetilé i hidrogen), cabina de fluxe laminar, vitrines de gasos, ordinadors, impressores, frigorífic, rentavaixelles i bomba de buit.

APARELLS I UTILLATGE

Oxímetre, rentador d'ultrasons, agitador-calefactor, mantes, estufes de dessecació, forn mufla, bany de sorra, banys d'aigua, estufes de cultius, autoclau, estomacher, comptador de colònies, digestor i destil·lador de proteïnes, rotavapor, balança granatari, balança analítica, làmpada de UV, equip Karl Fischer, Dean Stark, d'electrodeposició, buretes digitals i de sobretaula, cubeta per a cromatografia de capa fina, joc de tamisos, estalagmòmetre, penectròmetre, viscosímetre Copa Ford, viscosímetre de Cannon Fenske, tamissadora, digestor de fibres.

INSTRUMENTS I EQUIPS

Conductímetre, pH-metre, polarímetre, titrador, refractòmetre d'Abbe, espectrofotòmetre UV-visible, cromatògraf de gasos amb detector de ionització de flama (FID), espectrofotòmetre de infraroig amb transformada de Fourier (FTIR), espectrofotòmetre d'absorció i emisió atòmica de flama (AAF/EAF), cromatògraf de líquids d'alta resolució amb detector UV-visible, espectrofotòmetre de infraroig proper (NIR).

MATERIAL ÒPTIC I AUDIO VISUAL

Microscopis, lupes binoculars, TV, video, càmara video, projector de diapositives, projector de transparències, canó de projecció.

Llegir més ...

Competència general i qualificacions professionals

COMPETÈNCIA GENERAL

La competència general d'aquest títol consisteix a organitzar i coordinar les activitats de laboratori i el pla de mostreig, realitzant tot tipus d'assajos i anàlisis sobre matèries i productes en procés i acabats, orientats a la investigació i al control de qualitat, interpretant els resultats obtinguts, i actuant sota normes de bones pràctiques en el laboratori.

 

QUALIFICACIONS  PROFESSIONALS INCLOSES EN EL TÍTOL

QUALIFICACIÓ COMPLETA

DENOMINACIÓ UC

Assajos microbiològics i biotecnològics 2020 2005411 Realitzar assajos microbiològics, informant dels resultats.
2005511 Realitzar assajos biotecnològics, informant dels resultats.
2005221 Organitzar l’activitat del laboratori aplicant els procediments i normes específiques.
2005222 Gestionar l’activitat del laboratori aplicant els procediments i normes específiques.
2005321 Organitzar el pla de mostreig.
2005322 Realitzar la presa de mostres.
Assajos físics i fisicoquímics 2021 2005611 Realitzar els assajos físics, avaluant i informant dels resultats.
2005711 Realitzar els assajos fisicoquímics, avaluant i informant dels resultats.
2005221 Organitzar l’activitat del laboratori aplicant els procediments i normes específiques.
2005222 Gestionar l’activitat del laboratori aplicant els procediments i normes específiques.
2005321 Organitzar el pla de mostreig.
2005322 Realitzar la presa de mostres.
Anàlisi química 2117 2034111 Realitzar anàlisis per mètodes químics, avaluant i informant dels resultats.
2034211 Aplicar tècniques instrumentals per a l’anàlisi química, avaluant i informant dels resultats.
2005221 Organitzar l’activitat del laboratori aplicant els procediments i normes específiques.
2005222 Gestionar l’activitat del laboratori aplicant els procediments i normes específiques.
2005321 Organitzar el pla de mostreig
2005322 Realitzar la presa de mostres.
Llegir més ...